SANAT, Nábrežná 3, 934 01 LEVICE
+421 917 506 271 (od 7:00 do 14:30)

Mgr. BUGÁROVÁ Milada

Ambulancia klinickej logopédie

Mgr. BUGÁROVÁ Milada

NZZ - Ambulancia klinickej logopédie pre deti, dorast a dospelých s narušenou komunikačnou schopnosťou
Prevencia, diagnostika a terapia všetkých druhov NKS: (individuálny aj skupinový prístup)

- Oneskorený vývin reči – od 2. roku
- Vývinové poruchy reči – (Špecificky narušený vývin reči – Vývinová dysfázia)
- Poruchy výslovnosti hlások (Dyslália)
- Špecifické poruchy učenia – Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia a Dyskalkúlia
- Poruchy hlasu
- Poruchy reči pri rázštepoch
- Poruchy plynulosti reči (Balbuties - Zajakavosť)
- Zrýchlené tempo reči (Tumultus sermonis - Brblavosť)
- Poruchy reči pri ochoreniach mozgu (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, - iné neurologické ochorenia postihujúce centrálnu nervovú sústavu)
- Symptomatické poruchy reči - Poruchy reči pri iných chorobách a postihnutiach (pri postihnutí sluchu, zraku, detskej mozgovej obrne, mentálnej retardácii, ľahkej mozgovej dysfunkcii, ... )
Podporné a preventívne programy:
Príprava na správne čítanie - pre deti predškolského veku so zameraním na rozvíjanie „predčitateľských“ schopností a reči dieťaťa – Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina. Je to metóda zlepšujúca schopnosti dieťaťa pre čítanie a pomáha predchádzať problémom po nástupe do školy, zlepšuje komunikačné schopnosti dieťaťa, zlepšuje fonematický sluch a diferenciáciu, schopnosť sluchovej analýzy a syntézy.
Príprava na správne písanie- pre deti predškolského veku, príprava jemnej motoriky ruky dieťaťa, správny úchop a pohyby ceruzou, stimulácia koordinácie pohybov - Cvičenia grafomotoriky. Cvičeniami sa vytvára pevný základ pre tvar písmen a ich uplatnenie v písaní po vstupe do školy.

Ordinačné hodiny:
Po-Pia 7.00 – 13.00 hod., 13.00 – 15.30 hod. objednaní pacienti

Objednávať sa na t.č. 0910 913 474 alebo osobne v ordinač.hod.

Ambulancia sa nachádza na 5. PODLAŽÍ

Mobil: 0910913474
Technologickým vybavením patrí poliklinika SANAT k špičke v medzinárodnom meradle

Vyberte Lekára / AMBULANCIU

Informácie